صفحه اصلی
منوی اصلی
 
 
شبکه های اجتماعی
دنیای زیبای کاکتوس ها

 

mihancactus

 

 

 

 
مقالات آموزشی

شیمر در گیاهان Chimeras 


تعریف: شیمر در گیاهان زمانی بوجود میآید که سلولهایی با بیش از یک ژنوتیپ (آرایش ژنتیکی)در بافت گیاه کنار هم باشند و رشد کنند . گیاهان رنگارنگ Variegated که نمونه بارز آن گیاهان ابلق هستند، بهترین مثال برای شیمر در گیاهان است.
منشآ شیمر در گیاهان: بافت مریستم نوک ساقه جایی است که تقسیم سلولی با سرعت زیاد انجام شده و کلیه اندامهای گیاه از رشد و تمایز این ناحیه بوجود میآیند.مریستم از لایه های سلولی تشکیل شده و تقسیم سلولی در این ناحیه از بافت گیاه شدیدآ تحت کنترل ژنتیکی است. گاهی سلولهای مریستم دچار جهش های زنتیکی شده که بسته به نوع جهش و محل آن در بافت باعث بوجود آمدن تغییراتی در گیاه میشود. تغییرات گاهی در گیاه نمایان نمیشود و گاهی در ظاهر گیاه نمایان میشود. 

 

مهمترین نوع جهش ژنتیکی که در ظاهر گیاهان نمایان است، جهشی است که در آن سلولهای گیاه نمی توانند رنگدانه سبز یا همان کلروفیل را ایجاد نمایند. در این صورت همانطور که ذکر شد بسته به محل جهش در لایه های مریستمی سلولهای آن ناحیه بدون کلروفیل رشد کرده و با رنگ سفید یه سفید مایل به زرد از سایر سلولها متمایز میشوند.گیاه بوجود آمده را Variegated مینامند که در واقع زیر مجموعه ای از شیمر است. این جهشها تصادفی بوده و معمولآ از طریق بذر منتقل نمیشود. گیاهانی که از این طریق بوجود میآیند چون فاقد کلروفیل در قسمتهایی ازگیاه میباشند، رشد ضعیف تری نسبت به گیاهان کاملآ سبز دارند. 
بعضی از رنگارنگی ها variegationدر گیاهان منشآ طبیعی داشته اگر چه این نوع هم منشا ژنتکی دارد ولی مربوط به جهش ژنتیکی نمیشود و کاملا طبیعی میباشد.
(مانند اکثر گیاهان چند رنگ). گاهی رنگی شدن بافت گیاه مربوط به استرس در گیاه است که در اثر نور یا دمای نامناسب بوجود میآید که منشآ محیطی دارد (مانند تغییر رنگ اکثر ساکولنتها).

تهیه و نتظیم : مهندس مهدی محمدی

بازگشت